You are here: Main » WikiUsers » DinhAnh

Dinh Anh

Tên tôi là Đinh Hải An, sinh ngày 02/03/1985 đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, hiện đang làm Giám đốc kỹ thuật chuyên phụ trách các vấn đề xử lý mạng, xự cố bất thường tại Ngoac TV - Kênh trực tiếp bóng đá trên nền tảng internet phát trực tuyến miễn phí cho tất cả mọi người. Sở thích cá nhân bơi lội, yêu thích máy tính và nghe nhạc Trịnh. Địa chỉ: Số 29a Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Website: https://ngoac.tv/ SĐT: 0329912283 Email: dinhhaian68@gmail.com Social: https://twitter.com/dinhhaian68 Hastag: #dinhhaian #ngoactv #giamdockithuat
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Wkhelp? Send feedback