You are here: Main » WikiUsers » DinhPhong

Dinh Phong

Tên tôi là Đinh Trung Phong, sinh ngày 24/03/1979 đến từ Hà Nội hiện đang là CEO Đại diện truyền thông Banthang TV - Kênh trực tiếp bóng đá trên nền tảng internet. Tôi rất yêu thích thể thao đặc biệt là đóng đá , trong công việc tôi luôn cầu toàn và hoàn thành tốt công việc. Thông tin liên hệ với tôi: Địa chỉ: 151b Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Website: https://banthang.tv/ Điện thoại: 0922379759 Email: dinhtrungphong99@gmail.com Social: https://twitter.com/dinhtrungphong9 Hastag: #dinhtrungphong #tructiepbongda #banthangTV
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Wkhelp? Send feedback