You are here: Main » WikiUsers » TimBernersHe

Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Hệ đào tạo cao đẳng y dược chính quy tại Hà Nội và TPHCM năm 2019, các khối ngành với mức học phí theo tiêu chuẩn quốc tế. Là đơn vị đào tạo đi đầu về chất lượng giảng dạy với đội ngũ giảng viên lâu năm, kinh nghiệm đào tạo nhiều lứa sinh viên thành công. Thông tin: Địa chỉ: Đường Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội. Điện thoại: 096.153.9898 Website: caodangykhoaphamngocthach.com Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com My Facebook: https://www.facebook.com/caodangykhoaphamngocthach/
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Wkhelp? Send feedback